Privacy Policy & Cookie Policy

Privacy policy

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Online Fire Protection Group BVBA
Website: https://www.brandbeveiligingshop.nl
BTW-nummer: BE0833.079.055

2. E-mailadres

 • Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.

3. Postadres

Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

4. Telefoonnummer

Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

 1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
  • de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
  • de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
  • de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
 2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

 • Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
 • Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

8. Veiligheid opslag van gegevens

 Veiligheidscriteria

 • Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
 • Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
 • Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
 • Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
 • Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.
 • Minimaal 2 maal per jaar wordt onze site getoetst op applicatie kwetsbaarheden uit de zogenaamde OWASP top 10.

9. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

10. Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.


Cookie Policy

1.         Algemeen 

Online Fire Protection Group leeft de ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Online Fire Protection Group. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

2.         Persoonsgegevens die verzameld worden

2.1.      De gegevens die u ons meedeelt

In het aanmeldingsformulier op de Website: de naam en voornaam, de woonplaats, geboortedatum, het paswoord en de contactgegevens (e-mail, telefoon, gsm, fax). 

2.2.      De gegevens die automatisch worden verzameld

 Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Online Fire Protection Group en geplaatst op de harde schijf van de computer van de Gebruiker. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Online Fire Protection Group gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website. Deze cookies laten een makkelijkere en meer aangename consultatie van de Website toe. De Gebruiker kan de installatie van deze cookies weigeren door de configuratieparameters van zijn navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

 Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Online Fire Protection Group en uitsluitend gedurende het bezoek aan de Website van de Gebruiker. Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres 2°) het type en de versie van het navigatiesysteem van de Gebruiker 3°) de laatst bezochte internet pagina.

2.3.      De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld

In deze hypothese garanderen de commerciële partners van Online Fire Protection Group aan Online Fire Protection Group dat de commerciële partners de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.

3.         Doeleinden van de verwerking

3.1.      Algemene doeleinden

De persoonsgegevens worden verzameld om:

 • De Gebruiker de Dienst aangeboden op de Website te kunnen leveren;
 • Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Website;
 • Het verstrekken van informatie aan de Gebruiker, het verzenden van een e-mail met de verschillende Aanbiedingen die de Gebruiker zouden kunnen interesseren;
 • De technische administratie van de Website te beheren;
 • Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website.

3.2.      Direct marketing en mededeling aan derden

 De persoonsgegevens van Gebruikers worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij Online Fire Protection Group hiervoor de expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen van de Gebruiker (“opt-in”) bij zijn Aanmelding.

 Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan [email protected] of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.

 3.3.      Ernstige overtredingen

 Op verzoek kunnen gegevens van Gebruikers bij ernstige overtredingen van de gedragsregels aan Justitie worden verstrekt.

4.         Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de Dienst te leveren door Online Fire Protection Group.

5.         Recht van toegang en verbetering

 De Gebruiker heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan [email protected] of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website of per brief aan bvba Online Fire Protection Group, met maatschappelijke zetel te B-2800 Mechelen, Zandvoortstraat 10 bus 2, België, mits bijvoeging van een kopie van de identiteitskaart van de Gebruiker.

De Gebruiker is geheel vrij om zijn persoonsgegevens al dan niet aan Online Fire Protection Group mee te delen. Hij dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien hij zijn persoonsgegevens niet invult op het bestelformulier en dat hij als enige verantwoordelijk is voor de juistheid van de gegevens die hij meedeelt aan Online Fire Protection Group.

6.         Recht van verzet

 De Gebruiker kan zijn recht van verzet tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan [email protected],  of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website. Hij kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

7.         Veiligheid en vertrouwelijkheid

Online Fire Protection Group heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 In geen geval kan Online Fire Protection Group aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Online Fire Protection Group houdt eraan de Gebruiker ervan te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die Online Fire Protection Group niet controleert en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door Online Fire Protection Group. Online Fire Protection Group is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de Aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Online Fire Protection Group raadt de Gebruiker dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die hij bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy Policy.

8.         Cookies

8.1. Informatie over ons gebruik van cookies 

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. 

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze Website is. 

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze Privacy & Cookie Policy te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de Website

Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via [email protected]

8.2.     Wat is een cookie?

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden.

Van zodra je onze Website bezoekt zal je toestemming gevraagd worden voor het plaatsen van de verschillende categorieën cookies die wij gebruiken. 

8.3.     Soorten cookies

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

First-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een Website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door (EMAIL ADRES).

Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de Website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een Website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren, winkelmandjes, enz.). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de Website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de Website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is, enz. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte Website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de Website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies.

Sessie cookies: Deze cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

8.4.     Jouw toestemming

Door onze Website te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies. Om onze Website optimaal  te kunnen  gebruiken  dien  je  die  cookies  te  aanvaarden. Dit kan  via  je browserinstellingen.

Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze Website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie.

Indien je je toestemming wil intrekken, moet je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.

8.5. Je browserinstellingen veranderen

Wij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.                                                                                                                                                                                                           

     Cookie instellingen in Internet Explorer

     Cookie instellingen in Firefox

     Cookie instellingen in Chrome

     Cookie instellingen in Safari

 

8.6.     Meer informatie over cookies

Informatie over cookies

Verdere nuttige informatie over cookies vind je hier:  http://www.allaboutcookies.org

Internet Advertising Bureau

De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy. Je kan die gids hier terug vinden: http://www.youronlinechoices.eu/ 

8.7.     Welke cookies gebruiken wij op www.brandbeveiligingshop.nl  

Functionele cookies 

Naam

Domein

Doel

Geldigheid

 

Website

Log-in / registratie

 

 

 

Gebruikerstaal voorkeur

 

 

 

 

  

Niet-functionele cookies

Naam

Domein

Doel

Geldigheid

_utma

Website

Google analytics
Tracking cookie

2 jaar

_utmb

Website

Google Analytics
Tracking Cookie

30 min

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

     Google Analytics cookies

    […]

9. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy en Cookie Policy worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

 De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden en Privacy en Cookie Policy.

10. Aanvaarding 

Door de Website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van zijn bestelling, aanvaardt de Gebruiker alle bepalingen van deze Privacy Policy en stemt hij ermee in dat Online Fire Protection Group zijn persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy Policy.

11. Taal van de Privacy en Cookie Policy

De oorspronkelijke taal waarin de huidige Privacy en Cookie Policy werd opgesteld is het Nederlands. Er werden vertalingen gemaakt naar het Frans en het Engels. In geval van tegenstrijdigheid, verschil of interpretatieproblemen tussen één van deze drie versies, zal de Nederlandstalige versie voorrang krijgen en als referentie dienen. 

12. Contact 

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Privacy Policy of met betrekking tot de wijze waarop Online Fire Protection Group gegevens verzamelt kan men contact opnemen met Online Fire Protection Group op het volgend adres: bvba Online Fire Protection Group, met maatschappelijke zetel te B-2800 Mechelen, Wayenborgstraat 5, België, [email protected].

Elke klacht of betwisting dient aangetekend aan het hierboven vermelde adres te worden verzonden.  Elke mededeling van Online Fire Protection Group aan de Gebruiker gebeurt via de Website of per e-mail aan de Gebruiker.